Privacy verklaring

Hier lees je alles over hoe wij om gaan met privacy. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen als je hier vragen over hebt.

Over Client Lab

ClientLab.nl is een website van Client Lab. Client Lab is een sales- en marketing-service bureau. Wij adviseren over verkoop- en marketing-processen en installeren, onderhouden en beheren Salesforce en ActiveDEMAND software voor onze klanten.
Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) klanten en andere relaties om hen te helpen zo goed mogelijk hun doelstellingen te realiseren. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle bovenvermelde rechtspersonen.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie, organisatie- of bedrijfsnaam, locatiegegevens, voorkeuren, interesses, toestemmingen (opt-ins) voor communicatie, gegevens over je activiteiten op onze websites, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen, internetbrowser, apparaat type, IP-adres, cookie ID, social ID, overige persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Client Lab verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om aanvragen voor informatie, diensten of producten af te kunnen handelen;
• Om je te informeren over diensten of producten die je eerder van ons hebt afgenomen alsmede over wijzigingen (zoals updates) daarin;
• Om je te kunnen bereiken ten behoeve van de facturering en incassering van bestelde producten en afgenomen diensten;
• Om informatie en ons aanbod van producten en diensten op onze websites, in nieuwsbrieven, in telefoongesprekken en andere vormen van communicatie af te stemmen op je voorkeuren;
• Om een persoonlijke profielpagina voor je aan te maken nadat je je hebt geregistreerd;
• Om nieuwe opdrachten en opdrachtgevers te werven (marketing);
• Om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van klikgedrag op de website om te zien welke artikelen het meest gelezen worden en openrates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn;
• Om je uit te nodigen voor onderzoeken of evenementen.

Ook verwerken wij persoonsgegevens in opdracht van onze klanten. Mocht je dergelijke gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen dan dien je je te wenden tot onze opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming

Client Lab neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Client Lab) tussen zit.
Client Lab gebruikt hiervoor de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• ActiveCampaign, ons eigen CRM-softwareplatform, voor geautomatiseerde interactie op basis van je klantprofiel (marketing automation).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Client Lab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.
Als je je hebt aangemeld voor bepaalde informatie zoals nieuwsbrieven: zolang je je niet uitschrijft of op een andere manier aangeeft vergeten te willen worden.
Als we contact met je hebben gehad: we bewaren je gegevens maximaal 26 maanden na de laatste interactie.
Als je onze diensten of producten afneemt: we bewaren je gegevens voor administratieve doeleinden tot maximaal 5 jaar na het einde van de overeenkomst.
Gegevens over je activiteiten op onze websites, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen en internetbrowser en apparaat type worden door Google geanonimiseerd bewaard voor een standaardperiode van 26 maanden.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de onderstaande rechtsgronden:

• Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
• Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.
• Met jouw toestemming.
• Het uitvoeren van het gerechtvaardigd (marketing)belang: om de service te leveren waar je om vraagt, om onze (potentiële) klanten beter te leren kennen, en ons aanbod af te stemmen op de wensen van onze doelgroep.

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen via info@clientlab.nl.

.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je (persoons-)gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met inf@clientlab.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in voorkomende gevallen andere dienstverleners in, zoals leveranciers van (cloud, saas) software. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Zij gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze opdracht. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als bij onszelf. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor het waarborgen van jouw privacy.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geen intentie om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens en dergelijke. Wij verwerken één typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je waar gewenst aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Links

Op de websites van Client Lab zijn verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Je rechten

Onder de AVG heb je een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet):voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere dienstverlener. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. In elk van onze geautomatiseerd verzonden e-mails staat een link om je uit te schrijven. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Kom je er met ons niet uit dan kun je ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via dit formulier.

Wil je dat we de persoonsgegevens die we over jou in onze computerbestanden geregistreerd hebben staan naar jou sturen, corrigeren, overdragen of volledig verwijderen, stuur dan jouw verzoek naar info@clientlab.nl of per post naar het onderstaande adres:

Client Lab
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Melkhof 12, 2613KA, Delft

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en schrijf op de kopie de datum en de tekst “AVG-verzoek aan Client Lab“. Dit ter bescherming van je privacy en om te zorgen dat de kopie niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Vragen

Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt over ons privacybeleid.
Emailmarketing Manager
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Melkhof 12, 2613KA, Delft
Of stuur een e-mail naar inf@clientlab.nl.

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Client Lab is Arnout Reitsma. Zij is te bereiken via inf@clientlab.nl of 06 – 517 438 09.

Wijzigingen

We kunnen deze cookie verklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen. Deze versie is aangepast op 19 januari 2022.